ALGEMENE VERKOOP- EN DIENSTVERLENINGS-VOORWAARDEN ADRIAANS HANDEL EN BESTRATING V.O.F. TE BAKEL, INGESCHREVEN IN HET HANDELSREGISTER ONDER NUMMER 17088134 (Consumenten)


ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN; GEGEVENS OMTRENT ADRIAANS HANDEL EN BESTRATING V.O.F.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten in het kader waarvan Adriaans Handel en Bestrating, gevestigd te Bakel, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17088134, hierna te noemen: “Adriaans”, zaken - waaronder bestratingsproducten en aanverwante artikelen  - levert of ter beschikking stelt, en/of enige andere prestatie, waaronder het aanleggen van bestratingen, verricht, en op de in dat kader af te leggen verklaringen. Zij gelden slechts voor transacties met een persoon, die hierna wordt aangeduid als "consument" of “klant”., die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Het adres van Adriaans is Bergstraat 1 te 5761  EA  Bakel; haar telefoonnummer is 0492-344492 Haar BTW nummer is NL 8155.67856.B.01.  Het e-mail adres is: info@adriaanshandel.nl. Eventuele klachten kunnen op een van de voornoemde adressen worden ingediend.
 

ARTIKEL 2: WIJZE VAN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST; CORRECTIE VAN FOUTEN; ARCHIVERING; GEDRAGSCODE; INTELLECTUELE EIGENDOM EN WIJZIGING VAN EEN BESTELLING.

Nieuwe klanten, die via de website een bestelling willen plaatsen, moeten een account aanmaken; zij dienen ter gelegenheid van de bestelling relevante persoonsgegevens op geven. Nadat de klant de door hem/haar gewenste producten in de winkelwagen heeft geplaatst, kan hij/zij de inhoud daarvan oproepen, waarna een totaaloverzicht van de winkelwagen wordt getoond. Indien de klant met de inhoud van de winkelwagen akkoord gaat, en de bestelling wil plaatsen kan hij/zij op de knop: "bestellen" klikken. Daaraan voorafgaand dient hij/zij met de algemene voorwaarden van Adriaans akkoord te gaan, door op de betreffende vakje, ten teken van zijn/haar instemming met die voorwaarden, te klikken, en een keuze te maken voor een van de aangeboden vormen van transport. Aan hem/haar wordt de gelegenheid gegeven om deze algemene voorwaarden in te zien, uit te printen, en/of op te slaan. Nadat op de knop: “Afrekenen” is geklikt moet een van de aangegeven betaalmethode worden gekozen. Daarna wordt de afwikkeling daarvan in gang gezet. Adriaans bevestigt de overeenkomst door het zo spoedig mogelijk sturen van een orderbevestiging per e-mail aan de klant. Gedurende het bestelproces heeft de klant de gelegenheid om invoerfouten te corrigeren.

 1. Gesloten overeenkomsten worden door Adriaans niet gearchiveerd.
 2. Overeenkomsten via de website van Adriaans kunnen slechts in de Nederlandse taal worden gesloten. Hetgeen Adriaans presteert zal aan de overeenkomst beantwoorden.
 3. Adriaans is niet gebonden aan een gedragscode.
 4. Tenzij anders gemeld door Adriaans zijn de offerten, die zij niet via haar website uitbrengt, vrijblijvend, en gelden gedurende drie weken na toezending. Adriaans heeft het recht om een dergelijke vrijblijvende offerte gedurende drie werkdagen na de ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Met inachtneming hiervan komt de overeenkomst tussen Adriaans en de consument tot stand doordat de consument de offerte van Adriaans onvoorwaardelijk accepteert, dan wel doordat Adriaans de order van de consument, al dan niet onder voorwaarden, aanvaardt. Indien Adriaans een schriftelijke bevestiging uitzendt, geldt de inhoud daarvan als overeengekomen, tenzij de consument binnen acht werkdagen na verzending daarvan daartegen protesteert.
 5. Adriaans heeft steeds het recht om voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst het stellen van voldoende zekerheid te verlangen. Ook na het sluiten van de overeenkomst heeft Adriaans het recht om dat te doen indien zij een redelijk vermoeden heeft dat de consument zijn verplichtingen niet zal nakomen. Daarvan is in ieder geval sprake indien de consument enige opeisbare verbintenis jegens Adriaans, ondanks ingebrekestelling, niet nakomt.
 6. Adriaans behoudt de intellectuele eigendom van de door haar gepresenteerde ontwerpen en adviezen, en andere producten van de geest die onder het begrip intellectuele eigendom vallen. Deze intellectuele eigendom strekt zich ook uit tot ontwerpen en de afbeeldingen die op de website van Adriaans, en elders, zijn te vinden. Deze producten van de geest mogen, behoudens toestemming van Adriaans, niet worden verveelvoudigd of anderszins worden gebruikt in strijd met de intellectuele eigendom van Adriaans.
 7. Het wijzigen van een eenmaal geplaatste bestelling kost minimaal € 30,00 incl. BTW, in verband met de reeds verrichtte, en te verrichten, werkzaamheden. Indien de bestelling betekent dat Adriaans voor een geringer bedrag zal leveren of diensten zal verrichten is de consument voorts een door Adriaans in redelijkheid te bepalen bedrag aan winstderving en verdere kosten verschuldigd. In het geval een bestelling wordt uitgebreid, berekent Adriaans daarvoor geen kosten. In dat geval dient de consument een nieuwe bestelling aan te maken en naar de eerdere bestelling te verwijzen. De bestellingen worden dan samengevoegd. De consument dient tevens een en ander, onder mededeling van het ordernummer, per e-mail naar info@goedbestraten.nl te bevestigen.

 

ARTIKEL 3: AANSPRAKELIJKHEID VOOR WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN; waarschuwing ONJUISTHEDEN IN DE OPDRACHT

 1. Adriaans is niet aansprakelijkheid voor fouten die werden, of worden, gemaakt door door de consument ingeschakelde derden die werkzaamheden verrichten aan, of in verband met, het werk dat door Adriaans wordt uitgevoerd. Adriaans is terzake die fouten niet verplicht om de consument te waarschuwen, tenzij een fout zonder enig nader onderzoek door Adriaans wordt ontdekt.
 2. Adriaans is niet verplicht de consument te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht, en aanvaardt terzake die onjuistheden geen aansprakelijkheid, tenzij een fout zonder enig nader onderzoek door Adriaans wordt ontdekt. Hetzelfde geldt in geval van gebreken en ongeschiktheid van zaken afkomstig van de consument, daaronder begrepen de grond waarop de consument een werk laat uitvoeren, of gebreken in door de consument verstrekte plannen, tekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften.

                                

ARTIKEL 4: RECHT VAN HERROEPING/ONTBINDING


Wanneer is dit artikel van toepassing?
Dit artikel is van toepassing bij een overeenkomst die op afstand is gesloten. Daarvan is sprake indien de overeenkomst uitsluitend tot stand komt door middel van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten waarbij gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. Voorbeelden zijn overeenkomsten die uitsluitend via de website of de telefoon tot stand komen.

Recht op herroeping
De consument heeft het recht om de gesloten overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen.

Dit recht op herroeping geldt
A. In geval van levering van zaken

gedurende 14 dagen (“bedenktijd”) vanaf:

1°. de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen;
2°. de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zaak heeft ontvangen, indien de consument in eenzelfde bestelling meerdere zaken heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd;
3°. de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van een zaak bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen; of
4°. de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de eerste zaak heeft ontvangen voor een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken gedurende een bepaalde periode;

De consument is verplicht gedurende de bedenktijd zorgvuldig met de zaak, en de verpakking, om te gaan. Hij dient de zaak slechts uit te pakken en te gebruiken indien en voorzover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de consument van het herroepingsrecht gebruik maakt is hij verplicht om de gekochte zaak met alle toebehoren zoveel mogelijk in originele staat en verpakking aan Adriaans te retourneren in overeenstemming met de door Adriaans verstrekte instructie. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de consument. Indien voor Adriaans kosten ontstaan in verband met de terugzending, heeft Adriaans het recht om deze kosten aan de consument in rekening te brengen. Indien een geringere hoeveelheid zaken wordt teruggezonden, dan besteld, zal Adriaans het mindere aan de consument in rekening brengen. Indien zaken beschadigd worden teruggezonden, zal Adriaans de daardoor ontstane schade in rekening brengen. De hoeveelheid teruggezonden zaken, en de mate van beschadiging zal, behoudens tegenbewijs door de consument, door Adriaans worden vastgesteld.

B. In geval van diensten

gedurende 14 dagen vanaf:

de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten.

Wanneer bestaat het recht op herroeping niet? 
Het recht op herroeping bestaat onder meer niet indien de consument Adriaans specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten, met uitzondering van:
a°. aanvullende dienstverlening waar de consument niet uitdrukkelijk om heeft verzocht;
b°. de levering van andere zaken dan die noodzakelijk zijn om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren; 

Verder bestaat het recht op herroeping niet indien er sprake is van de levering van volgens de specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Voor zaagwerk geldt het herroepingsrecht niet.

Verder bestaat het recht op herroeping niet in het geval van een overeenkomst tot het verrichten
van diensten, na nakoming van de overeenkomst, indien:
a°. de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument;
en
b°. de consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra de handelaar de overeenkomst is nagekomen;

Verder bestaat het recht op herroeping niet in het geval van levering van zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken, alsmede in de andere gevallen als genoemd in artikel 6:230p Burgerlijk Wetboek. 

Hoe wordt van het herroepingsrecht gebruik gemaakt?
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument Adriaans via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen. De consument kan hiervoor gebruikmaken van het onderstaande modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

Modelformulier
- Aan Adriaans Handel en Bestrating (e-mailadres of postadres)
- Ik/Wij deel/delen u hierbij mede dat ik/wij onze overeenkomst betreffende de verkoop van de    volgende goederen/levering van de volgende deinst herroep/herroepen
- Besteld op: … .Ontvangen op: … .
- Naam consument: … .
- Adres consument: … .
- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend).

Bevestiging ontvangst verklaring tot herroeping
Indien van het recht op herroeping op elektronische wijze via de website van Adriaans gebruik wordt gemaakt bevestigt Adriaans onverwijld de ontvangst van de verklaring.

Aansprakelijkheid consument
De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de zaken die het gevolg is van een gebruik daarvan dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen.

Vergoeding door Adriaans
Adriaans vergoedt na herroeping van de overeenkomst doch uiterlijk binnen14 dagen na de dag van ontvangst van de verklaring tot herroeping alle van de consument ontvangen betalingen, met inbegrip van de leveringskosten, aan de consument, waarbij geldt dat de consument eerst nakoming van de terugbetalingsverplichting kan vorderen nadat Adriaans de zaken heeft terugontvangen, of de consument heeft aangetoond dat hij de zaken heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip het eerst valt. Adriaans is niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen, indien de consument uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Adriaans aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen. De kosten van terugzending komen steeds voor rekening van de consument. 
 

ARTIKEL 5: (AF)LEVERING, TERMIJN VAN AFLEVERING EN LOSPLAATS

 1. Tenzij het tegendeel schriftelijk wordt overeengekomen, geschiedt levering Ex Works vanaf het magazijn van Adriaans, met dien verstande dat bij bestellingen met een prijs vanaf € 2.000,00  door Adriaans geen kosten voor vervoer in Nederland in rekening worden gebracht. Tevens worden geen kosten van vervoer in rekening gebracht in het geval van volle vrachten, met een prijs van minder dan € 2.000,00 per vracht. Leveringsbedingen worden steeds uitgelegd in overeenstemming met de meest recente versie van de Incoterms.
 2. De consument is jegens Adriaans verplicht tot onmiddellijke ontvangstneming van het gekochte, resp. tot het afnemen van de prestatie, zodra dit/deze aan hem wordt aangeboden. Indien de consument de betreffende prestatie niet in ontvangst neemt zal deze als geleverd/uitgevoerd gelden op het moment dat Adriaans deze heeft aangeboden, en houdt Adriaans betreffende zaak voor rekening en risico van de consument onder zich, terwijl Adriaans in dat geval tevens het recht heeft om aan de consument te factureren. Adriaans is niet verplicht om een zaak, die zij voor risico van de consument onder zich houdt, te verzekeren.
 3. Overeengekomen termijnen van levering gelden, ook indien een bepaalde einddatum of een bepaalde termijn is overeengekomen, bij benadering en zijn niet fataal, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt overeengekomen. In het geval van niet tijdige levering dient Adriaans schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een na overleg met haar te bepalen redelijke termijn moet worden gegund, waarbinnen zij alsnog kan nakomen.
 4. De consument dient steeds een losadres op te gegeven waar zonder probleem kan worden gelost. Hij dient ervoor te zorgen dat de losplaats goed te bereiken is, en voldoende ruimte biedt om de lading kwijt te kunnen. De bestelling wordt per vrachtwagen geleverd. Indien er te weinig ruimte is om de levering kwijt te kunnen, dit ter beoordeling van de chauffeur, wordt er niet geleverd en komen de reeds voor het transport gemaakte kosten voor rekening van de consument.


ARTIKEL 6: KEURING EN KLACHTEN
 

 1. De consument is, onverminderd het bepaalde in artikel 4, verplicht om het door Adriaans gepresteerde onverwijld na inontvangstneming te keuren, en binnen bekwame termijn na de ontdekking gebreken aan de verkoper mede te delen, waarbij een termijn van twee maanden na de ontdekking tijdig is.
 2. Indien Adriaans gevolg geeft aan een klacht van de consument betekent dit niet dat Adriaans daarmee aansprakelijkheid aanvaardt. Indien blijkt dat een klacht ten onrechte is geuit, heeft Adriaans het recht om de door haar verrichte werkzaamheden, en geleverde zaken, tegen de bij haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.


ARTIKEL 7: EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud. Adriaans behoudt het eigendom van de krachtens enige overeenkomst aan de consument uitgeleverde en uit te leveren zaken, totdat de consument:
a)         de prijs daarvan, vermeerderd met verschuldigde rente en kosten, volledig heeft voldaan en,
b)         alle vorderingen heeft voldaan ter zake van werkzaamheden die Adriaans ten behoeve van hem verricht of zal verrichten in het kader van de desbetreffende overeenkomsten en,
c)         de vorderingen heeft voldaan die Adriaans op hem verkrijgt indien hij tekort schiet in de nakoming van de hiervoor bedoelde verplichtingen.
 

ARTIKEL 8: PRIJZEN, BETALING EN KOSTEN

 1. Tenzij Adriaans anders vermeldt zijn de door haar geoffreerde prijzen gebaseerd op levering Ex Works, af haar magazijn met dien verstande dat bij bestellingen met een leveringsgewicht van meer dan 25000 kilogram door Adriaans geen kosten voor vervoer binnen Nederland in rekening worden gebracht. Verder zijn de door Adriaans geoffreerde prijzen gebaseerd op haar prijzen die gelden op het moment van levering. De plaats van levering is Bakel. De door Adriaans genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven. De door Adriaans op haar website gepubliceerde prijzen gelden slechts bij verkoop via de website.
 2. Tenzij anders wordt overeengekomen dient de betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de koop via de website van Adriaans tot stand komt, dient in het kader van die bestelling, voorafgaand aan de levering, de betaling langs elektronische weg plaats te vinden. De consument kan nimmer enig recht op verrekening of korting hanteren. Zodra de betaaltermijn verstrijkt raakt consument, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, in verzuim en wordt hij vanaf de vervaldatum over het eindbedrag van de factuur de  handelsrente als bedoeld in artikel 6:119 BW, verschuldigd.
 3. Indien Adriaans erkent, dat zij toerekenbaar tekort is geschoten of dit anderszins komt vast te staan, heeft zij het recht om binnen een redelijke termijn nadat consument zich op die tekortkoming heeft beroepen aan hem mede te delen dat:
  1. zij kosteloos tot herlevering c.q. aflevering van het ontbrekende zal overgaan c.q.;
  2. dat zij de verrichte prestatie kosteloos zal herstellen, resp. opnieuwARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID

Werkzaamheden Adriaans na vaststaande tekortkoming

Indien Adriaans erkent, dat zij toerekenbaar tekort is geschoten of dit anderszins komt vast te staan, heeft zij het recht om binnen een redelijke termijn nadat consument zich op die tekortkoming heeft beroepen aan hem mede te delen dat:

 1. zij kosteloos tot herlevering c.q. aflevering van het ontbrekende zal overgaan c.q.;
 2. dat zij de verrichte prestatie kosteloos zal herstellen, resp. opnieuw zal verrichten waarbij geldt dat vervangende onderdelen naar redelijke keuze van Adriaans nieuw of gereviseerd kunnen zijn.

Indien Adriaans na de genoemde mededeling aan de consument binnen een redelijke termijn presteert, betekent dit dat de overeenkomst op correcte wijze is nagekomen, en heeft de consument geen recht op schadevergoeding.

Geen aansprakelijkheid Adriaans na wijzigingen etc. door consument
Geen aansprakelijkheid van Adriaans bestaat, en iedere aanspraak ter zake enige vermeende tekortkoming vervalt, indien de consument zelf wijzigingen en/of aanpassingen en/of reparaties aan het geleverde verricht, dan wel laat verrichten of indien het geleverde niet nauwkeurig is of wordt gebruikt of behandeld volgens de bijgeleverde of toepasselijke (fabrieks-)voorschriften of gebruikshandleiding, dan wel op een andere wijze onoordeelkundig of nalatig is gebruikt of behandeld, dan wel indien het geleverde wordt of is gebruikt of toegepast voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd – waaronder de situatie dat het product wordt gebruikt in combinatie met enig product, dat niet door Adriaans werd geleverd, terwijl het door Adriaans geleverde product zelf aan de overeenkomst beantwoordt - dan wel indien het geleverde is gebruikt op een wijze die door Adriaans redelijkerwijs niet was te verwachten, dan wel op juiste wijze is vervaardigd in overeenstemming met de instructies van de consument, en dit één en ander invloed heeft gehad op het ontstaan van de schade. 

Beperking aansprakelijkheid Adriaans in het algemeen
Indien Adriaans erkent dat zij toerekenbaar tekort is geschoten, danwel dit anderszins komt vast te staan, en als gevolg daarvan voor de consument schade ontstaat, is de     aansprakelijkheid van Adriaans beperkt tot de voor de betreffende prestatie overeengekomen prijs. De in dit lid opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing indien en voorzover er aan de zijde van Adriaans sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van haar zelf of haar leidinggevend management.

 

Geen aansprakelijkheid voor werkzaamheden door derden, of onjuistheden in de opdracht
Adriaans verwijst naar het bepaalde in artikel 3 van deze algemene voorwaarden. 

Onder tekortkoming moet  ook onrechtmatig handelen worden begrepen
In dit artikel wordt onder tekortkoming ook onrechtmatig handelen begrepen. 

 

ARTIKEL 10: OVERMACHT

Naast hetgeen de wet als overmacht beschouwt gelden als zodanig staking en/of ziekte van de werknemers van Adriaans, wanprestatie en/of overmacht aan de zijde van haar leveranciers, vervoerders of andere derden, die bij de overeenkomst zijn betrokken, stagnatie in het verkeer, natuurgeweld, oorlog of mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand en andere ongevallen in haar bedrijf, alsmede overige omstandigheden, voor zover als gevolg daarvan de (verdere) uitvoering van de overeenkomst niet of niet volledig van haar kan worden verlangd.
 

ARTIKEL 11: TOEPASSELIJK RECHT

Op alle overeenkomsten die Adriaans sluit, is het Nederlands recht van toepassing.

 

Versie 5 oktober 2014